FIN TALK [EP.46] การลงทุนในหุ้นสำหรับผู้เริ่มต้น “ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย” เลือกหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโต เริ่มต้นด้วยการลงทุนทีละน้อย DCA อย่าลงทุนทั้งหมดในคราวเดียว ควรเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากนักและค่อยๆ เพิ่มการลงทุนเมื่อมีความมันใจมากขึ้น การเริ่มต้นทุนอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมันมีผลกับการเสี่ยงทางการเงินของคุณในอนาคต -กำหนดเป้าหมายการลงทุน อย่างชัดเจน เช่น เพื่อเกษียณอย่างสมบูรณ์ หรือการเติบโตในธุรกิจของคุณเอง -วางแผนการเงิน โดยพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการออมเงินเป็นส่วนของวางแผน -ศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดการเงินและตราสารที่จะลงทุน เพื่อเข้าใจความเสี่ยงและผลของการลงทุนในแต่ละอสังหาริมทรัพย์ รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ – ผศ.ดร.ธฤษญา กองแก้ว ...

FIN TALK [EP.45] การลงทุนในหุ้นสำหรับผู้เริ่มต้น “การตั้งเป้าหมายการลงทุน” เป้าหมายระยะสั้น คือ เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการบรรลุภายในระยะเวลา 1-3 ปี ตัวอย่างของเป้าหมายระยะ สั้นได้แก่ * การออมเงินสำหรับการท่องเที่ยวหรือการซื้อของใญ่ * การเก็บเงินสำหรับค่าเล่าเรียนหรือค่าเรียนพิเศษ * การสร้างกองทุนฉุกเฉิน สำหรับเป้าหมายระยะสั้น การเลือกประเภทการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องสูงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากคุณต้องการมั่นใจว่าเงินทุนของคุณจะยังคงอยู่ และสามารถเข้าถึงได้เมื่อจำเป็นนี่คือตัวเลือกการลงทุนที่เหมาะสม รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ – ผศ.ดร.ธฤษญา กองแก้ว ...

FIN TALK [EP.44] การลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้น หุ้น คือ หน่วยของการเป็นเจ้าของในบริษัท เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท พวกเขาจะเป็น เจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทนั้น ตลาดหุ้น เป็น ตลาดที่นักลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) วางแผนการลงทุน ตั้งเป้าหมายการลงทุน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ลงทุนเพื่อการเกษียณ การศึกษาของบุตร หรือการซื้อบ้าน รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ธัญวรัตน์ ...

FIN TALK [EP.43] เรื่องน่ารู้ เครดิต บูโร เครดิดบูโร คืออะไร เครดิตบูโร หรือ บริษัทข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) คือ บริษัทที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจาก สถาบันการเงินหลายๆแห่งที่เป็นสมาชิก นำมารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดีตในภาพรวมสำหรับลูกค้า เจ้าของข้อมูลแต่ละราย และเมื่อสถาบันการเงินหรือลูกค้าเจ้าของข้อมูลต้องการเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิด ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทข้อมูลเครดิตจึงจะเปิดเผยข้อมูลเครดิตนั้นในรูปของรายงานข้อมูล เครดิต รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ – อ.กรรณิกา ศรีบุญเรือง ...

FIN TALK [EP.42] เครื่องมือช่วยบริหารการเงินบุดคลของคนรุ่นใหม่ ออมเพลิน” คือ แพลตฟอร์มการออมเพื่อการเกษียณ ตามแนวคิดของโครงการวิ เรื่อง “การส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับ แรงงานนอกระบบ ด้วยแนวคิด Autornatic Saving for Retirement” ซึ่งเป็นบริการหนึ่งในแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” ที่จะเป็นเครื่องมือทดลอง แนวคิดการส่งเสริม วางแผน และให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเพื่อการเกษียณ โดยการออมผ่านการจับจ่ายใช้สอยในระบบการชำระ เงินอิเล็กทรอนิกสโดยภาครัฐ (G-Wallet) บนแอปพลิเคชันเป่าตัง รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ ...

Ep41 รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...

FIN TALK [EP.40] การทำประกันทรัพย์สิน การประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความ คุ้มครองแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กล่าวคือ ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหาย ทางกายภาพโดยอุบัติเหตุใด ๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ – อ.กรรณิกา ศรีบุญเรือง ...

FIN TALK [EP.39] ประโยชน์ของการทำประกัน เงินไม่อาจซื้อสุขภาพที่แข็งแรงหรือชีวิตที่ยืนยาวได้ แต่การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ล้วนต้องใช้เงิน แม้เงินจะซื้อความปลอดภัยในทรัพย์สินไม่ได้ แต่การจะปกป้องทรัพย์สินก็ต้องใช้เงิน นั่นเป็นสาเหตุที่หลายๆ คนยอมที่จะจ่ายเงินส่วนหนึ่ง เพื่อรักษาเงินส่วนใหญ่ไว้ด้วยการซื้อประกันให้กับตนเองหรือครอบครัว และก่อนการตัดสินใจซื้อประกัน ควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ให้ดี เพื่อให้หลักประกันนั้นตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุดภายใต้งบประมาณที่เรามี รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ – อ.กรรณิกา ศรีบุญเรือง ...

FIN TALK [EP.38] ความสำคัญของการทำประกันชีวิต การบริหารความเสี่ยงมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปอยู่ในถ้ำเพื่อป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติและสัตว์ป่า การทำโล่กำบังตนจากคมเขี้ยวและอาวุธ การติดลวดหนามหรือสัญญาณระวังภัยบริเวณที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อเวลาในการหลบหนีหรือป้องกันตัว จนกระทั่งการบริหารความเสี่ยงนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจประกันในที่สุด . รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 25 เมษายน 2567 ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ – อ.กรรณิกา ศรีบุญเรือง ...