ที่อยู่

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขที่ 214-216 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6917781-2 โทรสาร 02-6917780 อีเมล radio895.rmutt@gmail.com