RMUT TALK l RMUT TALK l คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมศิลป์หอไตร จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 7 สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ ศิลปินอาวุโส อ.ณัฐิวุฒิ พวงพี อ.สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คุณคฑาวุธ ทองไทย หรือ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า และ นายกสมาคมศิลป์หอไตร ผศ.ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร คุณสิริพงศ์ ...

RMUT TALK l Earth guard Advisory จัดกิจกรรม Work Shop การสร้างความยั่งยืนภายในองค์กร และการทำ ESG REPORT อย่างง่าย สัมภาษณ์ คุณยุทธศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท มีสุข โฮมโซลูชั่น จำกัดผอ.สถานี Earth guard Advisory จัดกิจกรรม Work Shop การสร้างความยั่งยืนภายในองค์กร และการทำ ESG REPORT อย่างง่าย ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, ...

RMUT TALK l มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมปทุมธานี จัด ‘พิธีไหว้ครูปี่พาทย์’ มุ่งเน้นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สัมภาษณ์ คุณภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คุณลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมปทุมธานี จัด ‘พิธีไหว้ครูปี่พาทย์’ มุ่งเน้นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดพิธีไหว้ครูปี่พาทย์จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ...

RMUT TALK l คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ (TM15) สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุจิตชญา จิตรวิมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี การเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีความพยายามในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับกับสภาพการแข่งขัน การจะปรับตัวให้สอดรับกับแนวโน้มอนาคต จำเป็นต้องศึกษาคาดการณ์แนวโน้มอนาคต เพื่อเป็นกรอบในการปรับทิศทางพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดรับกับอนาคตที่จะมาถึง จึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (WiL) ในรูปแบบของ TM-15 ของหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์สถานประกอบการ ให้นักศึกษาจบมาแล้วมีสถานประกอบการรองรับการทำงาน รับฟังได้ทาง FM 89.5 MHz. Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 9 กรกฎาคม ...

RMUT TALK l ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 “บัวสวรรค์รุ่น 50” อาจารย์พัฒณ์รพี สุนันทพจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน น้องเพรซ ธนบดี ใจอู่ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ถือธงมหาวิทยาลัย น้องโปรตรอน กฤตชัย ธนาบูรณะสิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย งานเสวนา คุณกอล์ฟ จิรภัทร ชินบุตร ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณแขก เรืออากาศเอก ฤกช ศิริภูชัย ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณนิว เศกสิทธิ์ เป็นดี ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 “บัวสวรรค์ รุ่น ...

RMUT TALK l ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 “บัวสวรรค์รุ่น 50” รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.คำรณ ย่องซื่อ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา นภาพรรณ สีสุก ตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รัชพล ช่อกลาง อนุกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ องค์การนักศึกษา พีรพัฒน์ ต้านศัตรู ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งานเสวนา คุณต้นรัก ไมตรี ยะฆะเสม ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ คุณอ๊อด สุพจน์ ลานนท์ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ...

RMUT TALK l คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการ การดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง สัมภาษณ์ ผศ.กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา อาจารย์คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2567 วันที่จัดอบรม : 7 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2567 (ON SITE) เรียนทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ จำกัด 30 ท่าน (ขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป) ค่าลงทะเบียน : 18,000 ...

RMUT TALK l กรมส่งเสริมการเกษตรชวนร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้า อัตลักษณ์ท้องถิ่น นำเสนอสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต รวมถึงสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานด้านการเกษตร ส่งเสริมกิจกรรมภาคการเกษตร ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมุ้งเน้นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม เชื่อมโยงการตลาด โดยใช้กลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างโอกาสให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร เชื่อมโยงภาคผลิตสู่การตลาดแบบครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดเกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้ที่แน่นอนให้แก่เกษตรกร “เกษตรพากิน ...

RMUT TALK l มทร.อีสานเชิญชมคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์การกุศล แด่น้องพิการทางการเห็น สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มทร.อีสาน ขอเชิญชมคอนเสิร์ต สุนทราภรณ์การกุศล เพลงรักสานฝัน ของขวัญวันแม่ แด่น้องพิการทางการเห็น ร่วมบริจาคปันรัก สานฝัน วันแม่ สมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์สื่อการสอนอักษรเบรลล์ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ พบกับเพลงไพเราะของวงดนตรีสุนทราภรณ์และนักร้องวงครบครัน พบกับศิลปันรับเชิญ อาร์ม กรกันต์ ธัช เพลงเอก นุ เพลงเอก วิรัช เพลงเอก วิน วศิน โกลเด้นซอง . วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ...

RMUT TALK l สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมคอร์สพิเศษ Magic Pattern สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วัตถุประสงค์หลัก สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เทรนด์ซึ่งนำไปสู่การออกแบบ และตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตนเองได้ และมีแนวทางการเริ่มสร้างคววามร่วมมือกับ Bunka Fashion College, Tokyo ตั้งแต่ปี 2566 ได้เชิญเซนเซมาสอนคอร์ส Pattern Fashion Runway from Geometric และได้แลกเปลี่ยนส่งนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการศึกษาไปอบรมเพื่อได้แนวความคิด กระบวนการออกแบบและตัดเย็บเสื้อด้วยเทคนิคใหม่ๆกลับมาถ่ายทอดให้นักศึกษา ปีนี้เป็นที่ที่ 2 ที่ได้ร่วมงานกันจึงเชิญเซนเซมาสอนเกี่ยวกับการทำเมจิคแพทเทิร์น ...