บุคลากร

นางสาวนภาดา จัตุรงค์ธเนศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานธุรการ)
02 – 6917782 ต่อ 820
นางสาวอาทิตยา ปักกะทานัง
นักประชาสัมพันธ์ (งานรายการ)
02 – 6917781 ต่อ 813
นางสาวดาริสา ตระกูลเง็ก
นักประชาสัมพันธ์ (งานรายการ)
02 – 6917781 ต่อ 812
นางสาวภานุมาศ หัฐบูล
นักประชาสัมพันธ์ (งานข่าว)
02 – 6917781 ต่อ 810
นายณัฐพล ดีอุต
นักประชาสัมพันธ์ (งานเทคนิคและตรวจสอบซ่อมบำรุง)
02 – 6917781 ต่อ 827
นายชยพล หรั่งเพ็ชร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
02 – 6917781 ต่อ 828
นางฉวีวรรณ ฉิมแพ
งานแม่บ้าน
02 – 6917781 ต่อ 825