ผู้บริหาร

รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
02 – 6917781 ต่อ 821
ผศ.วิโรจน์ พิราจเนนชัย
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายบริหาร
02 – 6917781
ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายเทคนิค
02 – 6917782
นายณัฐพล ดีอุต
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายรายการ
02 – 6917781 ต่อ 827
อาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการผลิตสื่อสมัยใหม่
02 – 6917782