ประวัติ

ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศด้วยระบบ เอฟเอ็ม. ความถี่ 89.5 เมกกะเฮิร์ต

สถานีวิทยุกระจายเสียง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ถือกำเนิดจากการทดลอง การส่งกระจายเสียง แบบ เอฟ. เอ็ม. มัลติแพลกซ์ จากการดำริของ นายสุรเดช วิเศษสุรการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ตามหลักสูตรให้แก่นักศึกษาฝึกหัดครู แผนกช่างวิทยุโทรคมนาคม วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา ด้วยกำลังส่งออกอากาศ 1 กิโลวัตต์ ที่ความถี่ 89.5 MHz. และได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2507 โดยมี นายเดชา ศิริรัตน์ เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้ชื่อสถานีที่ใช้ประกาศคือ วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา FM Stereo Multiplex 89.5 MHz. มาจนถึงปี พ.ศ.2518
และเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2517 นักศึกษาอาชีวศึกษาหลายแห่งจำนวนหลายพันคนรวมตัวและไปชุมนุมเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาล ให้จัดตั้งสถาบันสายอาชีวศึกษาระดับปริญญาทุกสาขาวิชา จนกระทั่งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) เล่ม 92 ตอนที่ 48 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยาลัยครู อาชีวศึกษา ได้โอนเป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ภายใต้ชื่อ “วิทยาเขตเทเวศร์” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2520 ที่ประกาศเป็นพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 17
การดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ เรื่อยมา จนกระทั่ง ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 สถานีวิทยุฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ สถานีวิทยุ FM Stereo Multiplex วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์”

โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกอากาศ เพื่อ
1. ให้ความรู้ทางการศึกษา
2. เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ
3. ความบันเทิง
4. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

จนกระทั่งในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และสถานีวิทยุฯ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีวิทยุกระจายเสียง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล FM Stereo Multiplex 89.5 MHz.”
ซึ่งการดำเนินงานของสถานีวิทยุ จะอยู่ภายใต้คณะกรรมการ 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง คณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียง มีเสาอากาศสูง 120 เมตร ส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตร

โดยมีวัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุฯ คือ
1.เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิคส์ , เทคโนโลยีสื่อสาร , เทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา , สื่อสารมวลชน , เทคโนโลยีระบบเสียง , และนิเทศศิลป์
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานค้นคว้าทดลองวิจัยในสาขาต่างๆของสถาบันฯอันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน
3.เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกงานของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆที่จัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ และสถาบันอื่น
4.เพื่อความร่วมมือประสานงานและเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
5.เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น
6.เพื่อทำหน้าที่อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม และความบันเทิง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 พระบาทสมพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่งผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะมีอำนาจในการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง และได้กำหนดให้ สถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งในการดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นไป จะอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งศักยภาพและคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสังคมสืบไป

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2552 สถานีวิทยุกระจายเสียงได้ย้ายที่ทำการ มาที่ อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้นใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ล่าสุด ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ย้ายมาทำการที่ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 214-216 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 02-691-7780-2
Fax : 02-691-7780
E-mail : radio895.rmutt@gmail.com