วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดกิจกรรมและการประกาศรางวัล “NBTC – QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD” โดยมี กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานีวิทยุฯ ที่มีคุณภาพ 3 ระดับ คือ เขต ภูมิภาค และประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 105 สถานี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร . ในปีนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คุณวัชรินทร์ คันทะชา ผู้ควบคุมรายการ และทีมงานฝ่ายผลิตรายการ เข้าพบ ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ทศพร สุธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุญเรือง สมประจบ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ อาจารย์ นรากร สิทธิเทศ หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ อาจารย์ชนัญชิดา ณะสม งานประชาสัมพันธ์ และอาจารย์อัญญารัตน์ กิ้มเส้ง งานแนะแนวการศึกษา คณะศิลปะกรรมศาสตร์ โดยได้หารือถึงแนวทางการผลิตรายการร่วมกันตามนโยบายโครงการการผลิตรายการร่วมกับคณะภายในมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ ...

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับนายภัทราวุธ หอมสะอาด ประธานกรรมการ บริษัท คาริสม่า เรดิโอ บรอดคาสติ้ง จำกัด โดยมี รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร และบุคลากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงร่วมกัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz . เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง ...

วันที่ 25 มกราคม 2567 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการวิทยุสถาบันการศึกษาและการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา ณ ห้อง MEETING A ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ผู้บริหารและผู้แทนจากเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม . สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการวิทยุสถาบันการศึกษาและการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษาจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยุสถาบันการศึกษา หารือด้านการบริหารจัดการกิจการกระจายเสียงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพื่อนำเสนอสาระความรู้ออกสู่สาธารณะให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเข้มแข็งแล้ว การประชุมในครั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในวางแผนการดำเนินกิจการกระจายเสียงเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นวิทยุประเภทสาธารณะที่ไม่สามารถโฆษณาหารายได้ในบริบทสังคม ...

รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี) คุณวัชรินทร์ คันทะชา ผู้ควบคุมรายการ และทีมงานฝ่ายผลิตรายการ เข้าพบ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิตยา ศรีสุข อาจารย์ประจำสาขาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อหารือถึงแนวทางการผลิตรายการร่วมกันตามนโยบายโครงการการผลิตรายการร่วมกับคณะภายในมหาวิทยาลัย โดยได้มีการกำหนดหัวข้อ อาทิ การให้ความรู้พื้นฐานด้านการพยาบาล พัฒนาการแต่ละช่วงวัย การอยู่ร่วมกันกับผู้สูงวัย . สำหรับรายการที่ทางสถานีวิทยุฯ จะผลิตร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตรายการร่วมกับคณะภายใน มทร.ธัญบุรี โดยจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.05 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ...

รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทีมงานฝ่ายผลิตรายการ เดินทางเข้าพบ อ.ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก โดยมี ดร.สุมาลี สมนึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, นางสาวฉันท์ชนก กิ่มแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวธิติยา ไกรบุตร นักปฏิบัติการอุดมศึกษา และ อ.ศนียา พันธ์ศรี อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก โดยทั้งสองหน่วยงานได้หารือถึงแนวทางการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ที่ต้องการมุ่งเน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข่าวสารร่วมกันระหว่างเครือข่าย 9 ราชมงคล เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมองค์ความรู้สู่สาธารณะ . ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก มีความพร้อมที่จะผลิตรายการในชื่อว่า “ชวนกันมานั่งคุย ...

รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี) คุณวัชรินทร์ คันทะชา ผู้ควบคุมรายการ และทีมงานฝ่ายผลิตรายการ เข้าพบ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.บุญยัง ปลั่งกลาง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ผศ.ดร.นิพนธ์ ทางทอง ผอ.สถาบันการบินฯ ผศ.ดร.วินัย จันทร์เพ็ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ดร.สถาพร ทองวิค อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยได้หารือถึงแนวทางการผลิตรายการร่วมกันตามนโยบายโครงการการผลิตรายการร่วมกับคณะภายในมหาวิทยาลัยฯ มีหัวข้อรายการที่น่าสนใจ อาทิ พลังงานทางเลือก นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบราง แนวโน้มรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ...

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เขตดินแดง กทม. ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนคนตาบอด จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การผลิตสื่อด้านวิทยุกระจายเสียง ใน “กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อกระจายเสียงสำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด” . รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการทำสื่อประชาสัมพันธ์” โดยวิทยากร ผศ.โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และ น.ส.อาทิตยา ปักกะทานัง นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี กิจกรรม Work shop แบ่งกลุ่มสร้างสรรค์สปอตวิทยุกระจายเสียงที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนตาบอด ความยาวไม่เกิน 1 นาที ได้แก่ การใช้ไม้เท้าขาวของคนตาบอด, แอปพลิเคชันของคนตาบอด, กีฬาของคนตาบอด, การช่วยเหลือคนตาบอดทางมือถือ และอาชีพของคนตาบอด ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำเนื้อหาสปอตวิทยุแล้ว ...

สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หารือแนวทางการแลกเปลี่ยนรายการและการจัดรายการร่วมกัน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลาย รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี) และทีมงานฝ่ายผลิตรายการ ได้เดินทางเข้าพบ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก. KU RADIO PLUS) ทีมงานฝ่ายรายการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและฝ่ายเทคนิค ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. เพื่อหารือถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนรายการ การสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการออกอากาศร่วมกัน โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดรายการร่วมกันระหว่างทั้งสองสถานีวิทยุในอนาคต เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งรูปแบบสื่อกระจายเสียงและรูปแบบสื่อออนไลน์ . เรียบเรียงโดย อรัญญา จันทมา รายงานโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก ...

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อกระจายเสียงอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2” ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก จ.ปทุมธานี . สำหรับโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อกระจายเสียงอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล” หรือ “โครงการอวดเก่ง” จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดย รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดเผยถึงที่มาของการดำเนินโครงการว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและสื่อวิทยุกระจายเสียง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมวิชาชีพให้กับนักศึกษา ...