วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น, อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาง ซี จุง อธิการบดี มหาวิทยาลัยญาจาง และคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยญาจาง ประเทศเวียดนาม พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยญาจาง ...

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และภาคเอกชน จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย The Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT) ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ค. 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ...

รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีของบุคลากรของ มทร.ล้านนา และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . โดยประธานในพิธีเปิดธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวขบวนจักรยาน ขบวนนักวิ่ง และขบวนเดิน เริ่มจากสนามกีฬากลางมทร.ล้านนา กลับตัวที่จุดชมวิวดอยสุเทพและสิ้นสุดที่โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 6 ...

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกีฬาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ เข้าพบ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่ออวยพรและแสดงความยินดี ในโอกาสคว้าเหรียญ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น และมวยไทยสมัครเล่น จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ตากสินเกมส์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายอาทิตย์ ฉ่ำพรมราช ได้รับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น น้ำหนัก 48 กิโลกกรัม 2.นายสมาพล เสือคุ่ย ได้รับเหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ...

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “การสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” ให้แก่นักศึกษาจาก 12 คณะ เพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับโครงการการสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บูรณาการกับคณะบริหารธุรกิจ ในวิชาหลักสูตรผู้ประกอบการ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,715 คนจาก 12 คณะ ซึ่งนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมจะได้นำความรู้ไปต่อยอดการเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม pitching idea ต่อไป ...

นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย บินลัดฟ้านำผลงานเข้าร่วมการจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ เวที WorldInvent Singapore 2024 ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2567 ณ Singapore Expo Convention and Exhibition Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งในปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากประเทศไทย ได้รับรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 18 ผลงาน เหรียญเงิน 9 ผลงาน เหรียญทองแดง 6 ผลงาน Special Prizes on stage 6 ผลงาน . ทั้งนี้ นักประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา น่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เรือแข่งเมืองน่าน สืบสานศิลป์ ถิ่นล้านนา ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารรัชมังคลานครินทร์ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เฉพาะตัวของประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายวัยพจน์ ดีวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี . การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจาก ร.ร.สตรีศรีน่าน ร.ร.ตาลชุมพิทยาคม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 56 และ ร.ร.บ้านน้ำครก โดยผู้เข้าอบรม ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของเรือแข่งเมืองน่านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ หัวเรือหรือหัวโอ้ ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมจัดงาน มหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” (RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2024) ภายในงานจะได้พบกับการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี, การประกวดผลงานวิจัย Fundamental Fund Research Awards 2024 (ในรูปแบบโปสเตอร์), นิทรรศการจัดแสดงผลงานอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร, นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในโซน แหล่งทุนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์, ผลงานวิจัยจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรมและผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย . ด้าน รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติมาจัดแสดง ...