Check 4 Drive I EP.2 – เกจวัดความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นสูงจะทำอย่างไร การใช้รถยนต์ทุกวันผู้ขับรถควรสังเกตเกจวัดความร้อนเครื่องยนต์อยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าเป็นรถยนต์ที่เกจวัดเป็นแบบเข็มจะขึ้น ไม่เกินตรงกลางระหว่างเย็นและร้อน (Cold – Hot) กรณีพบว่าเกจวัดความร้อนขึ้นสูงกว่าปกติให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ชะลอรถยนต์และจอดรถในสถานที่ปลอดภัยเช่นปั๊มน้ำมันหรือจุดพักรถ 2. ดับเครื่องยนต์แล้วเปิดฝากระโปรงหน้ารถยนต์ 3. ตรวจดูรอยรั่วซึมของน้ำที่หม้อน้ำและท่อน้ำ ห้ามใช้มือจับและสัมผัสชิ้นส่วนที่มีความร้อน 4. ตรวจระดับหม้อพักน้ำสำรอง 5. ถ้าไม่พบรอยรั่วของน้ำที่หม้อน้ำและหม้อน้ำสำรองมีน้ำอยู่ระดับเต็มปกติ 6. ให้รอเข็มวัดความร้อนลดลงให้ต่ำที่สุด 7. สตาร์ทเครื่องยนต์ นำรถยนต์เข้าตรวจเช็คที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด ทันที ———————- คลังความรู้ยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช็คความพร้อมทั้งคุณและรถ ไขข้อข้องใจทุกปัญหารถยนต์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์ ดร.นพดล กลิ่นทอง และวัชรินทร์ คันทะชา ...

Check 4 Drive I EP.1 – หน้าที่ของแบตเตอรี่และอาการเสื่อมสังเกตอย่างไร มีวิธีการแก้ไขอย่างไร แบตเตอรี่มีหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์สตาร์ทและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของรถยนต์หลังจากเครื่องยนต์ติดแล้วจะทำหน้าที่เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้เท่านั้น อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีอายุประมาณ 2 ปี อาการเสื่อมของแบตเตอรี่สังเกตได้จาก 1. ขณะสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทจะหมุนช้าลงหรือไม่หมุนเลย 2. กรณีขับรถกลางคืนความสว่างของไฟหน้ารถยนต์จะสว่างน้อยลง การตรวจสอบแบตเตอรี่เบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้ 1. ดับเครื่องยนต์ เปิดไฟหน้า เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า กดแตรให้ฟังเสียงแตร ความดังของเสียงแตรต้องไม่ลดลง แสดงว่าแบตเตอรี่ไม่เสื่อม 2. พ่วงแบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี่ของรถยนต์ ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ถ้ามอเตอร์สตาร์ทไม่หมุนแสดงว่ามอเตอร์สตาร์ทเสีย กรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการแก้ไขควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ให้มีขนาดเท่าเดิม ในกรณีไม่สามารถหาแบตเตอรี่ขนาดเท่าเดิมได้ควรเลือกแบตเตอรี่ที่มีค่า cca หรือค่ากระแสไฟฟ้าในการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเครื่องยนต์เย็น ต้องไม่น้อยกว่าแบตเตอรี่เดิม ———————- คลังความรู้ยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช็คความพร้อมทั้งคุณและรถ ไขข้อข้องใจทุกปัญหารถยนต์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์ ...