มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย


ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการ เพื่อความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่3/2561 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด นวัตกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี