ENERGY SAVING l การศึกษาดูงานเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ น้ำเสียแบบยั่งยืน จ.ภูเก็ต

ENERGY SAVING l การศึกษาดูงานเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ น้ำเสียแบบยั่งยืน จ.ภูเก็ต
===========================================
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 6 เมษายน 2567
ทาง#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #EnergySaving #พลังงานทดแทน #พลังงาน #พลังงานสะอาด #ประหยัดพลังงาน #สิ่งแวดล้อม #การพัฒนาที่ยั่งยืน