ENERGY SAVING l นวัตกรรมกังหันลมอัดอากาศ 5 กิโลวัตต์ เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

ENERGY SAVING l นวัตกรรมกังหันลมอัดอากาศ 5 กิโลวัตต์ เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
===========================================
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 4 พฤษภาคม 2567
ทาง#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #EnergySaving #พลังงานทดแทน #พลังงาน #พลังงานสะอาด #ประหยัดพลังงาน #สิ่งแวดล้อม #การพัฒนาที่ยั่งยืน