มทร.ธัญบุรี ติด “TOP 8” ภูมิภาคเอเชีย ด้าน ‘กลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี’ จาก การจัดอันดับ THE Awards Asia 2024

Times Higher Education (THE) ได้จัดพิธีมอบรางวัล THE Awards Asia 2024 ให้กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่มีโครงการโดดเด่นและเป็นผู้นำแต่ละสาขาของภูมิภาคเอเชีย ในระหว่างการประชุมสัมมนาวิชาการ THE Asia University Summit ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำทีมโดย รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล เข้าร่วม ซึ่ง มทร.ธัญบุรี และอีก 7 มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย สามารถทำผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ จนติดโผ TOP 8 ในสาขาตามที่ THE ได้จัดหมวดหมู่ไว้
.
โดย ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ขึ้นแท่นติดอันดับ TOP 8 ในหมวด ‘กลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี’ – Teaching and Learning Strategy of the Year จาก THE Awards Asia 2024 ซึ่งมีผลงานทั้งหมดในหมวดหมู่มากถึง 600 ผลงานของภูมิภาคเอเชีย โดยส่งผลงานในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมทักษะดิจิทัลของนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้วางนโยบาย ผลักดันและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ มีคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ มทร.ธัญบุรี ติดอันดับคุณภาพการศึกษา 1 ใน 8 ของทวีปเอเชีย และจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมและเท่าเทียม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา
.
ทั้งนี้ การปรับปรุงและส่งเสริมทักษะดิจิทัลของนักศึกษาในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATE ซึ่งเป็นการประเมินทักษะโดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และโครงข่ายระดับพื้นฐาน โดยนำมาใช้ในการประเมิน และให้การรับรองสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของนักศึกษาให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
.
มทร.ธัญบุรี มีหลักสูตรคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเป็นภาคบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบในปี 2558 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ มทร.ธัญบุรี ได้สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงความสามารถของนักศึกษาด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ทำให้อัตราการสอบผ่านของนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 53.74% เป็น 86.78% ทำให้ได้รับการรับรองที่เร็วขึ้น มีเวลามากขึ้นในการเรียนรู้สิ่งอื่น หรือทำงานระหว่างเรียนเพื่อหารายได้เสริม ขณะเดียวกันยังสร้างการยอมรับจากนายจ้างและเป็นแนวทางให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1,000-2,000 บาท และมหาวิทยาลัยสามารถลดต้นทุนเกี่ยวกับการจ้างผู้สอนและค่าไฟฟ้ามากถึง 86%
.
นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาทักษะดิจิทัลดังกล่าว ยังเป็นแนวทางสำคัญที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่เวทีระดับโลกในการแข่งขันความรู้ด้านดิจิทัล สามารถเป็นแชมป์โลกได้สำเร็จ ขณะเดียวกันยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือธนาคารหน่วยกิตร่วมด้วย
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง