ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ตามที่ หน่วยราชการในพระองค์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 กำหนดการศึกษาดูงานในส่วนของหัวข้อเรื่อง พลังงานทดแทน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ดังนั้น ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ร่วมทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ประกอบด้วย ความรู้เชิงทฤษฎี และการปฏิบัติสาธิตเบื้องต้น ...

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ในงานมหกรรม MOTOR SHOW 2019 ในปีนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีออกมาเปิดตัวมากมาย เช่น รถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในมุมของนักวิชาการ พบว่าสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญของการนำเสนอเทคโนโลยีประจำปีเช่นนี้ มี 2 ประเด็น คือ 1. ระบบ ENERGY STORAGE เกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงาน หรือแบตเตอรี่ โดยการผลิตและพัฒนาแบตเตอรี่ มีโจทย์สำคัญคือต้องเก็บกักพลังงานให้ได้สูงสุดทำให้การขับเคลื่อนรถยนต์ไปได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น 2. ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อน ...

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย มีการพบว่า ISSUE ของกระแสโลกในขณะนี้ ยังให้ความสำคัญกับพลังงานจากลม และแสงแดด พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานให้สูงขึ้นด้วยระบบไฮบริด (Hybrid) นอกจากนี้ ระบบการผลิตพลังงานด้วยโซล่าเซลล์ลอยน้ำ (Floating PV) ทางศูนย์วิจัยพลังงาน มทร.ธัญบุรี และสมาคมฯ​ ได้ร่วมกันพัฒนาทุ่นลอยน้ำ สำหรับโซล่าเซลล์ลอยน้ำ พบข้อดี เช่น 1. การผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าโซล่าเซลล์บนบก และบนหลังคา ถึงประมาณ 10-20% 2. ลดระยะเวลาในการปรับปรุงพื้นที่ก่อนการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3. แม้การติดตั้งอาจจะสูงขั้น 20-25 % แต่มีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน ...

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย กำลังเริ่มคัดเลือกนวัตกรรมให้เหมาะสมในการเข้าร่วมรับทุนสนับสนุนในโครงการ Innovation Village ทั้งนี้ มีการรับฟังปัญหาจากการชุมชน จึงได้ร่วมกันหาทางแก้ไขให้สามารถใช้งานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยวางกรอบแนวคิดในการลดความซับซ้อนของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ยังยืน รวมไปถึงการเชิญคนในพื้นที่มาศึกษาองค์ความรู้จากสมาคมฯ นอกจากนี้ วารสารของทางสมาคมฯ​ มีกำหนดการเผยแพร่ในฉบับที่ 3 แล้วโดยมีการรวบรวมบทความทางวิชาการกว่า 15 บทความให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาต่อไปได้ โดยสามารถสมัครสมาชิกและดาวน์โหลดได้ที่ www.rega.or.th หรือโทรสอบถาม 02-5493497 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาพรวมของการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TREC12) ที่ประชุมสมาคมฯ ได้มีมติกำหนดวันจัดงานในระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 9 ...

ENERGY SAVING l NIA เปิดรับไอเดียต่อยอดหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ลุ้นรับทุนโครงการละ 1.5 ล้านบาท ปิดรับผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 62 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน องค์กร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในชุมชนต่างๆ ในโครงการ​ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation Village) เริ่มเปิดรับผลงานนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย 1.ชุมชนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน * เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร * เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร * ...

ENERGY SAVING l นวัตกรรมเทคโนโลยีลมอัดอากาศด้วยระบบพลังงานสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์​มทร.ธัญบุรี และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้เร่งดำเนินการติดตั้งกังหันลมอัดอากาศ จากจำนวน 12 โรงงาน เช่น บริษัท เดลี่โฮม (จ.สระบุรี), บริษัทในกลุ่มแสงโสม (จ.กาญจนบุรี, นครปฐม), บริษัท เอเชียสแตนเลส (จ.ปทุมธานี) เป็นต้น ปัจจุบันได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 11 โรงงาน เหลือเพียง 1 โรงงานเท่านั้น ประสิทธิภาพของกังหันลมอัดอากาศนี้ จะช่วยให้สามารถลดกำลังการใช้พลังงานหลักได้ถึง 30-50 หน่วยต่อวัน ทั้งนี้ สามารถพัฒนาต่อยอดนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำได้ เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อ ...

ENERGY SAVING l วิเคราะห์สาเหตุปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ดำเนินรายการโดย – ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (ออกอากาศ : 20 มกราคม 2562) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์ 02.00-02.30 น. สนับสนุนการผลิตรายการโดย – ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...

ENERGY SAVING l ความคืบหน้างานประชุมวิชาการด้านพลังงานแห่งประเทศไทย TREC12 ณ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินรายการโดย – ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (ออกอากาศ : 3 กุมภาพันธ์ 2562) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์ 02.00-02.30 น. สนับสนุนการผลิตรายการโดย – ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...

https://www.facebook.com/radio89.5MHZ/videos/978820608969593/ ...