Wellness talk (EP.17) I ความเครียด รู้จักสัญญาณและวิธีรับมือก่อนกระทบสุขภาพ

Wellness talk (EP.17) I ความเครียด รู้จักสัญญาณและวิธีรับมือก่อนกระทบสุขภาพ

“ความเครียด”เป็นสภาวะของอารมณ์ของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ เกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวล รู้สึกกดดันหลายครั้งที่หลายคนมักจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดไม่เหมือนกัน เพราะเมื่อเกิดความเครียดเราจะแสดงออกมาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม

ดำเนินรายการโดย อาจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชน
แขกรับเชิญ ผศ.ยชณ์รวินทร์ จรบุรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 8.00 – 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี https://nurse.rmutt.ac.th หรือ 02 549 3123