ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง

นายปิยะพงษ์ เคนทวาย
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายบริหาร

ดร.ภัสสร สังข์ศรี
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายรายการ