ผู้บริหาร

ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
02 – 6917781 ต่อ 821
ดร.ภัสสร สังข์ศรี
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายรายการ
02 – 6917781
ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายเทคนิค
02 – 6917782