ผู้บริหาร


ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
02 - 6917781 ต่อ 821

นายปิยะพงษ์ เคนทวาย
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายบริหาร
02 - 6917781 ต่อ 815

ดร.ภัสสร สังข์ศรี
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายรายการ
02 - 6917781

ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ฝ่ายเทคนิค
02 - 6917782