บุคลากรนางจิรฐา จัตุรงค์ธเนศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานธุรการ)
02 - 6917782 ต่อ 820


นางสาวอาทิตยา ปักกะทานัง
นักประชาสัมพันธ์ (งานรายการ)
02 - 6917781 ต่อ 813


นางสาวดาริสา ตระกูลเง็ก
นักประชาสัมพันธ์ (งานรายการ)
02 - 6917781 ต่อ 812


นางสาวภานุมาศ หัฐบูล
นักประชาสัมพันธ์ (งานข่าว)
02 - 6917781 ต่อ 810

นายณัฐพล ดีอุต
นักประชาสัมพันธ์ (งานเทคนิคและตรวจสอบซ่อมบำรุง)
02 - 6917781 ต่อ 827
นายชยพล หรั่งเพ็ชร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
02 - 6917781 ต่อ 828

นางฉวีวรรณ ฉิมแพ
งานแม่บ้าน
02 - 6917781 ต่อ 825