โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อกระจายเสียง อย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล


ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีภารกิจประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำเสนอสาระความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ผ่านการดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง นอกจากนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมผลิตรายการที่หลากหลายตอบสนองภารกิจการดำเนินงาน จึงได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆ ทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงกำหนดจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อกระจายเสียงอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 50 คน ได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง และสามารถต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตต่อไป ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเวลาโครงการ : ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เงื่อนไขในการสมัคร :
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกชั้นปี
2. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน)
3. ผู้สมัครจะต้องเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการผลิตรายการวิทยุ ความยาว 30 นาที
4. ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ

สมัครออนไลน์ >>>click เริ่มสมัคร 10 มกราคม 2563
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดและการสมัครได้ที่
– คุณภานุมาศ โทร 02-6917781 ต่อ 810
– คุณดาริสา โทร 02-6917781 ต่อ 812