สุขอาสา l ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สิงห์อาสา สร้างอาชีพต่อเนื่องโครงการสาม อบรมวิชาชีพช่าง Home service and office skills

#สุขอาสา l ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สิงห์อาสา สร้างอาชีพต่อเนื่องโครงการสาม อบรมวิชาชีพช่าง Home service and office skills
// อาชีวะซ่อมได้… ให้ชุมชนลดรายจ่าย
// กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ [ 7 สิงหาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา