สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู โดยมีโดยมีนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดรสมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และคณะผู้บริหารร่วมพิธี
.
ทั้งนี้ ดร.ภัสสร สังข์ศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุพร อรุณลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง เข้าร่วมพิธีและมอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู มทร.ธัญบุรี