มทร.อีสาน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระบบ TCAS รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน ระหว่างวันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยเปิดรับกว่า ๒๘๐ สาขา ๑๑ คณะ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้
– มทร.อีสาน นครราชสีมา ทางเว็บไซต์ www.oapr.rmuti.ac.th หรือ Facebook Fanpage : มทร.อีสาน-Rmuti
– มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทางเว็บไซต์ www.kkc.rmuti.ac.th หรือ Facebook Fanpage: มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
– มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทางเว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th หรือ Facebook Fanpage: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
– มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทางเว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือ Facebook Fanpage: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
.
สำหรับการเปิดรับสมัครระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มีกำหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน