กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดการจัดการขยะให้เป็นศูนย์

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมต่างๆ มีแนวคิดประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาลทะเล ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงงานนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงการต่อยอดโครงการในอนาคตและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ประเภทการประกวดผลงาน 2 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทรวบรวมและขนส่งขยะ และ 2.ประเภทระบบการลดและกำจัดขยะ
.
โดยมีรางวัลการประกวด ได้แก่ รางวัลที่ 1 80,000 บาท รางวัลที่ 2 30,000 รางวัลที่ 3 10,000 และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ประเภทที่ 1 เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 คน เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2564 ประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ค Friendly Design เว็บไซต์ www.ThailandFriendlyDesignexpo.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 08-1855-1199
ณัฐวรา กีรติธนาพันธ์ วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน