ENERGY SAVING l ความคืบหน้างานประชุมวิชาการด้านพลังงานแห่งประเทศไทย TREC12 ณ จังหวัดชัยภูมิ

ENERGY SAVING l ความคืบหน้างานประชุมวิชาการด้านพลังงานแห่งประเทศไทย TREC12 ณ จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินรายการโดย – ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศ : 3 กุมภาพันธ์ 2562)

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์ 02.00-02.30 น.

สนับสนุนการผลิตรายการโดย
– ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี