HealthyTime l น้ำแร่จากน้ำบาดาล ไม่เหมาะกับผู้มีโรคประจำตัว

#HealthyTime l -กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่คุมเข้มโรงเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่แบบบูรณาการ ปี 2564
-ไมโครเวฟ อุปกรณ์ที่ถูกเลือกใช้ประกอบอาหาร ที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
-น้ำแร่จากน้ำบาดาล ไม่เหมาะกับผู้มีโรคประจำตัว
.
ดำเนินรายการโดย ภานุมาศ หัฐบูล
.
ออกอากาศ [18 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง#Healthytime #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895MHz