มทร.ธัญบุรี เปิดให้นักศึกษาผ่อนค่าเทอม ช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา รวมไปถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ปรับระบบการจ่ายค่าเทอมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่แจ้งความประสงค์ในระบบทะเบียน นักศึกษา มทร.ธัญบุรี สามารถเลือกแบ่งชำระเงินค่าเทอมได้ 3 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 จ่ายค่าเทอมเต็มจำนวน ซึ่งเหมาะสำหรับบุตรข้าราชการและนักศึกษาที่ได้รับทุน
รูปแบบที่ 2 แบ่งจ่ายค่าเทอมออกเป็น 2 งวด งวดละ 50%
รูปแบบที่ 3 แบ่งจ่ายค่าเทอมออกเป็น 3 งวด โดยงวดที่ 1 ชำระ 40% งวดที่ 2 30% และงวดที่ 3 30% ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการชำระเงินก่อนการลงทะเบียนในระบบจากเว็บไซต์ สวท. www.oreg.rmutt.ac.th หรือสอบถามได้ที่ 0-2549-3611 และฝ่ายทะเบียนของคณะที่สังกัด อย่างไรก็ตาม ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองยึดถือมาตรการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว รวมถึงลดการแพร่ระบาดของโรค

ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน