มทร.ธัญบุรี เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสมบัติ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับไของมหาวิทยาลัย
.
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ – 14 ธ.ค.2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th/content/52314 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4084
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน