มทร.ศรีวิชัย และ บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย คุณทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการ MOU ในครั้งนี้ เพื่อให้ มทร.ศรีวิชัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ KUKA และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ ภาคเอกชน ในเขตอุตสาหกรรมของภาคใต้ เพื่อรองรับนักศึกษาตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) รวมถึง มทร.ศรีวิชัย และบริษัท สามารถใช้อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY – RUTS) รองรับแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้สถานที่ของ มทร.ศรีวิชัย ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY – RUTS) สำหรับการผลิตครูอาชีวศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต้