นศ.มทร.ศรีวิชัย สร้างระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ เตือนประชาชนให้ทราบระดับฝุ่นและแนะนำแนวทางป้องกันตัวเอง

นายภานุวัฒน์ คีรินทร์ และ นายชัยวัฒน์ ประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยมี ดร.ประเสริฐ นนทกาญน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้คิดประดิษฐ์ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับตำแหน่งจีพีเอส โดยที่ระบบมีความสามารถในการวัดค่าฝุ่นได้ทุกระดับ คือ PM1 PM2.5 PM10 และค่า AQI รวมถึงมีการวัดสภาพแวดล้อมในส่วนของอุณหภูมิและความชื้น และมีการแสดงตำแหน่งในการตรวจวัด โดยออกแบบและเขียนโปรแกรมให้มีการเก็บค่าต่าง ๆ บนคลาวด์แพลตฟอร์ม ใน Google Sheet และจะมีการแสดงค่าผ่านเว็บเพจและสมาร์ทโฟน โดยมีการแจ้งเตือนค่าผ่านทางไลน์เมื่อมีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ง่ายและรายงานสภาพต่าง ๆ ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตโดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ ในปัจจุบันได้ติดตั้งใช้งานที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 11 จุด โดยใช้สำหรับแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบระดับฝุ่นและแนะนำแนวทางป้องกันตัวเอง