คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน กว่า 170 คน โดยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่
.
– กิจกรรมการจัดสวนแคคตัสขนาดเล็ก วิทยากรโดย อาจารย์วสา วงศ์สุขแสวง
– กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม วิทยากรโดยอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์
– กิจกรรมทำสายคล้องแมสก์หน้ากากอนามัย วิทยากรโดย อาจารย์รัตนเรขา อัจฉริยะพิทักษ์
– กิจกรรมผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร อินสุวรรณ
.
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำไปประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นงานอดิเรกยามว่าง หรืออาจนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อหารายได้เสริม โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้น นับเป็นประสบการณ์อีกด้าน ซึ่งเกิดจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน