มทร.อีสาน ร่วมกับบริษัท security systems media จำกัด จัดโครงการ SMART CITY ROADSHOW 2021 มุ่งผลักดันโคราชสู่การเป็น Smart City แบบเต็มขั้น

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ SMART CITY ROADSHOW 2021 งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ณ ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งมี นายธัญญา บุญรองเรือง กรรมการผู้จัดการบริษัท security systems media จำกัด ผู้อำนวยการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ด้าน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เปิดเผยว่า การจัดงานในวันนี้ มีกรอบแนวคิดที่สำคัญในการสร้างให้เมืองให้เป็น Smart City ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเอง ก็มีนโยบายมีการผลักดันและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดย มทร.อีสาน ได้ร่วมขับเคลื่อนด้าน Transport ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างบัณฑิตตอบโจทย์การพัฒนาในอนาคต รวมถึงขับเคลื่อนด้าน Mice City ที่จะรองรับการวางผังเมืองให้ตอบโจทย์การบริหารจัดการ การจัดงานต่าง ๆ ให้สามารถรองรับคนได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ มทร.อีสาน ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการปรับตัวให้เป็น Smart University โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ
.
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหลากหลายบริษัท รวมถึงมีการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมกันระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาของเมือง ให้ก้าวสู่การเป็น Smart City ในอนาคตอันใกล้นี้
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน