U2T มทร.ธัญบุรี ลุยช่วยโควิด นำร่อง 10 ตำบลนครนายก

RMUT TALK I U2T มทร.ธัญบุรี ลุยช่วยโควิด นำร่อง 10 ตำบลนครนายก
.
สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์(พิเศษ)เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม (อว.)
.
ศาสตราจารย์(พิเศษ)เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม (อว.) ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “U2T Covid week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด”
ติดตามการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ(U2T) พื้นที่ ต.เขาพระ พื้นที่รับผิดชอบโครงการ U2T ของมทร.ธัญบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเกาะกระชาย ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
.
ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ