มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค.2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน ประเภทพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันภาษา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2565 ยกเว้นตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร http://hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 -665 -3777 ต่อ 8310-8312, 8155
.
นัทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน