สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี หารือแนวทางการผลิตรายการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำเสนอองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี) คุณวัชรินทร์ คันทะชา ผู้ควบคุมรายการ และทีมงานฝ่ายผลิตรายการ เข้าพบ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิตยา ศรีสุข อาจารย์ประจำสาขาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อหารือถึงแนวทางการผลิตรายการร่วมกันตามนโยบายโครงการการผลิตรายการร่วมกับคณะภายในมหาวิทยาลัย โดยได้มีการกำหนดหัวข้อ อาทิ การให้ความรู้พื้นฐานด้านการพยาบาล พัฒนาการแต่ละช่วงวัย การอยู่ร่วมกันกับผู้สูงวัย
.
สำหรับรายการที่ทางสถานีวิทยุฯ จะผลิตร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตรายการร่วมกับคณะภายใน มทร.ธัญบุรี โดยจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.05 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี FM 89.5 MHz ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2567
.
เรียบเรียงโดย อรัญญา จันทมา
รายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง