คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ “ธีสีส ลำซิ่ง” ประจำปีการศึกษา 2566

รศ. วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด นิทรรศการศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ธีสีส ลำซิ่ง” ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนถึงความสามารถในทักษะวิชาชีพจากการเรียนการสอน และแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาที่พร้อมเข้าสู่การทำงานสายอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในอนาคตต่อไป
.
สำหรับการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 ในครั้งนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ รวมกว่า 60 ผลงาน อาทิ การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอ จากโครงการออกแบบและพัฒนากระเป๋า โดยใช้ความเชื่อเรื่องสัตว์ยุคอียิปต์ เป็นต้น
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน