ENERGY SAVING l ความก้าวหน้าการจัดงาน TREC17และเกร็ดความรู้การใช้รถในฤดูฝน

ENERGY SAVING l ความก้าวหน้าการจัดงาน TREC17และเกร็ดความรู้การใช้รถในฤดูฝน
===========================================
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 8 มิถุนายน 2567
ทาง#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #EnergySaving #พลังงานทดแทน #พลังงาน #พลังงานสะอาด #ประหยัดพลังงาน #สิ่งแวดล้อม #การพัฒนาที่ยั่งยืน