ชีวิตวัฒนธรรม l หน้ากากสะท้อนภาพวัฒนธรรมตามยุคสมัยและชาติพันธุ์


#ชีวิตวัฒนธรรม l – บรรยากาศเปิดใหม่ที่ต้องระวังภัยโควิด
– หน้ากากสะท้อนภาพวัฒนธรรมตามยุคสมัยและชาติพันธุ์มาแต่โบราณทั้งยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมานานจนถึงโควิด ๑๙
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์
ออกอากาศ[11 กรกฎาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #ชีวิตวัฒนธรรม #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895