คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุมโครงการเวทีเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รางวัลคนทำสื่อดี

RMUT TALK I คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุมโครงการเวทีเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รางวัลคนทำสื่อดี

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio

Youtube : https://youtu.be/U2P5N2YwTKg