ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมคณาจารย์และบุคลากรให้รู้เท่าทันกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายภาสกร หวานแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
.
ธนัชพร ปานเนาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงาน