คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ติวภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยม

RMUT TALK I คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ติวภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยม
สัมภาษณ์ ดร.สุลกัณยา บุณยโยธิน
อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศูนย์พัฒนาศํกยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ (LIS CENTER) ขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจติวภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมอบรมโครงการ English for Teens สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียนทุกวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2563 (30 ชั่วโมง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-549-4985 ID Line : @935mwdgj

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/d36sTpFplj8