มรดกไทย l พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการประทินผิว

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ธาราระทม”
มรดกวิถีไทย พันธุ์ไม้ที่ใช้ทำสีย้อมผ้า
มรดกภูมิปัญญาไทย พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการประทินผิว
มรดกทางภาษา กระต้วมกระเตี้ยม กระฟัดกระเฟียด กล้องแกล้ง
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[8 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895