มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา จัดกิจกรรม Green..Faculty ปลูกฝังให้นักศึกษารักษาความสะอาด


ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม “กิจกรรม Green..Faculty” โดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ทั้งนี้ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม ให้เกียรติปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ ในรัชกาลที่ 10 และมีกิจกรรมการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ลานอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์