มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หารือความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนศูนย์เกษตรอัจฉริยะ

ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รองอธิการบดี ร่วมปรึกษาหารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสมัย ลี้สกุล และคุณชวลิต นิ่มละออ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำความร่วมมือ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เกษตรอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิ smart farmer เครื่องจักรเกษตรอัจฉริยะ
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน