ราชมงคลสุวรรณภูมิฝึกทักษะนักศึกษาเครื่องกลระบบรางอย่างมืออาชีพ

อาจารย์อนุวัฒน์ บำรุงกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ บริษัทเอ เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมการเชื่อมต่อรางรถไฟด้วยวิธีเชื่อมเทอร์มิตในรายวิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมระบบราง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมชมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ณ ห้องปฏิบัติการระบบรางอาณัติสัญญาณเบื้องต้น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
.
ธนัชพร ปานเนาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงาน