คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับ บ.จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการอบรม หัวข้อ “เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. อีสาน นครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ จากบริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อฮิตาชิและยอร์ค ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษา มทร.อีสาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรด้วย
.
สำหรับการอบรมที่จัดขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะเน้นการให้ความรู้นอกเหนือจากที่นักศึกษาได้รับในห้องเรียน เช่น เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ถูกวิธี อุปกรณ์เสริมในระบบปรับอากาศ ฯลฯ
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยังได้จัดทำความร่วมมือกับหลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ยังผลให้บุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้มีประสบการณ์หรือสถานประกอบการมากยิ่งขี้น
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน