คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก จัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร เรื่อง ตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์

รองศาสตราจารย์ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เรื่อง ตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2563
.
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเกษตร ในกลุ่ม Smart Farming เพิ่มเติม ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
.
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เรื่องตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรให้มีทักษะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสภาเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
.
ปัจจุบันในยุค Disruptive Technology ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน โลกธุรกิจ การเกษตร ไปจนถึงเศรษฐกิจ จนทำให้หลายๆ สิ่งถูก Disrupt ไป และทำให้ผู้คนหันมาเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะได้สามารถปรับตัวให้อยู่รอดในยุคที่ Disruptive Technology ซึ่งเป็นยุดที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เข้ามาสร้างตลาดและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จนทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมถูก Disrupt ไป ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือขายสินค้า อย่างแมสที่ขายโดยตู้อัตโนมัติที่เราเห็นกันตามห้างสรรพสินค้า การเก็บข้อมูลเอาไว้ในระบบคลาวด์แทนการเก็บเป็นเอกสาร และการสร้างตลาดออนไลน์ทั้งใน Facebook Fanpage, Line, Shopee เป็นต้น ซึ่งในหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถใช้งานระบบ Digital Marketing หรือตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจกลไกการตลาดมากยิ่งขึ้น