ราคากลาง จ้างซ่อมระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมระบบบันทึกแบบดิจิตอล จำนวน ๑ งาน