ราคากลาง จัดจ้างซ่อมฝ้าโถงทางเดินชั้น 2 อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน