ราคากลาง จ้างทดสอบปรับเทียบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน