คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเห็ดแครง บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สู่การต่อยอดเป็นข้าวเกรียบเห็ดแครง


อ.สุทธิกาญจน์ แก้วคงบุญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้นำสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ พัฒนาอาชีพจากความต้องการของชุมชนในการแปรรูปเห็ด โดย อ.สุธิกาญจน์ เปิดเผยว่า สาขาวิชาการตลาด ได้ร่วมกับอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ศรีวิชัย บูรณาการนำศาสตร์บริหารธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแปรรูปอาหาร จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาจากเห็ดแครง ทั้งนี้ นักวิจัยได้ประเมินศักยภาพของกลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ คือ สามารถผลิตได้และเสนอแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตและโอกาส มี ผศ.ชไมพร เพ็งมาก อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้ชาวบ้านในการพัฒนาข้าวเกรียบเห็ดแครง เนื่องด้วยชุมชนมีการเปิดดอกเห็ดแครงหลายครัวเรือน จนทำให้มีการต่อยอดเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาข้าวเกรียบเห็ดแครง เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชุมชน ขยายโอกาสทางการตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนมากขึ้น เป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น