มทร.อีสาน เตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต เปิดโอกาสให้แก่ทุกเพศ ทุกวัย มุ่งสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดรับผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการจากทุกคณะเข้าร่วมประชุม
.
สำหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของ มทร.อีสาน จะมีการเปิดสอนในหลากหลายหลักสูตร ประกอบด้วย ด้านบริหารธุรกิจ ด้านทักษะทางวิศวกรรม ด้านศิลปะ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการเกษตร ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา โดยเก็บผลการเรียนเป็นหน่วยกิตหรือรายชั่วโมง และสามารถสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต เมื่อสะสมครบสามารถยื่นขอรับใบปริญญาได้ ซึ่งมีการเปิดหลักสูตรระยะสั้นทั้งที่ มทร.อีสาน นครราชสีมา และทุกวิทยาเขต รวมแล้วกว่า ๒๗๐ หลักสูตร โดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.rmuti.ac.th
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน